TOP

Όροι και Προϋποθέσεις LEROY MERLIN CLUB


Η εταιρία «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Α.Ε. (εφεξής “LEROY MERLIN”) που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 44, 151 25 – Αθήνα, έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα πιστότητας Leroy Merlin Club μέσω του οποίου παρέχοντα στα μέλη του ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, προκειμένου αφενός να επιβραβεύονται οι πελάτες-μέλη LEROY MERLIN αφετέρου δε να αναλύονται οι αγοραστικές συνήθειες αυτών με σκοπό τη βελτίωση και την προσαρμογή των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η συμμετοχή στο Leroy Merlin Club διέπεται από τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.


ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Εγγραφή μέλους
• Δικαίωμα συμμετοχής στο Leroy Merlin Club έχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών.
Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους με πρόσβαση στα προνόμια που αυτή παρέχει είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.leroymerlin.gr
Πέραν των υποχρεωτικών προσωπικών στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν και για τα οποία δεν γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας, είναι απαραίτητη η ύπαρξη σύνδεσης κινητού τηλεφώνου για την αποστολή επιβεβαιωτικού κωδικού κατά το στάδιο της εγγραφής. 
• O λογαριασμός μέλους είναι αυστηρά προσωπικός. Δεν παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων ή πόντων σε άλλο λογαριασμό ούτε η αλλαγή προσωπικών στοιχείων πλην του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου (που ταυτόχρονα αποτελεί και το αναγνωριστικό στοιχείο κατά την αγορά προϊόντων από τα καταστήματα Leroy Merlin).


2. Δικαιώματα μέλους
 • Το μέλος απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται από τη LEROY MERLIN σαν ανταμοιβή τόσο για τη συμμετοχή στο Leroy Merlin Club όσο και τη συγκέντρωση πόντων δια της αγοράς προϊόντων στα καταστήματα της LEROY MERLIN.
Τα προνόμια αυτά περιλαμβάνουν την παροχή έκπτωσης αξίας 5€ με τη συγκέντρωση 2.000 πόντων αλλά και (ενδεικτικά) εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις κλπ. 
Η ενημέρωση των εκάστοτε προνομίων και η διάρκεια ισχύος αυτών θα γίνεται τόσο στη διεύθυνση email και/ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το μέλος και ανάλογα με την επιλογή ενημέρωση που έχει προτιμηθεί, όσο και δια διαφημιστικών φυλλαδίων, ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
• Οι πόντοι και έκπτωση που έχει  τυχόν αποκτηθεί δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής αγορών προϊόντων και να αντικαθιστά το είδος και ύψος επιβράβευσης των αγορών.
• Ο λογαριασμός μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στην Ελλάδα και στο δίκτυο των καταστημάτων LEROY MERLIN.


3. Σύστημα Πόντων
• Κάθε 1 € (ένα Ευρώ) συναλλαγής για αγορά προϊόντων που πραγματοποιεί μέλος ισούται με 10 (δέκα) πόντους στο λογαριασμό που διατηρεί στο Leroy Merlin Club. Η αγορά υπηρεσιών που προσφέρονται από τα καταστήματα LEROY MERLON (όπως ενδεικτικά: τοποθέτηση προϊόντων, παράδοση προϊόντων κ.ά.) δεν υπολογίζεται στο σύστημα πόντων του Leroy Merlin Club.
• Για κάθε 2.000 (δύο χιλιάδες) πόντους που συλλέγει μέλος από τις συναλλαγές του θα επιβραβεύεται με δικαίωμα έκπτωσης σε μελλοντική αγορά αξίας 5€ (πέντε Ευρώ).
• Ο κωδικός που παρέχει το εν λόγω δικαίωμα έκπτωση θα αποστέλλεται εντός τριών (3) ημερών από τη συμπλήρωση των 2.000 πόντων στη διεύθυνση email ή/και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου στο λογαριασμό μέλους.
• Η παραπάνω έκπτωση δύναται να χρησιμοποιηθεί αμέσως μόλις παραληφθεί ο σχετικός κωδικός και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών - από τη συμπλήρωση των πόντων που παρέχουν το σχετικό δικαίωμα  - σε οποιοδήποτε κατάστημα της LEROY MERLIN με την επίδειξη του κωδικού στο ταμείο του καταστήματος.
• Η έκπτωση παρέχεται άπαξ - στο σύνολό της - και μεμονωμένα (1 κωδικός ανά συναλλαγή).
• Σε περίπτωση που ακυρωθεί συναλλαγή που πραγματοποίησε μέλος με τη χρήση της κωδικού έκπτωσης 5€ του Leroy Merlin Club θα αφαιρούνται οι πόντοι της αξίας της αγοράς μειωμένης κατά το ποσό των 5€, ο δε κωδικός έκπτωσης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί εκ νέου με αποτέλεσμα το σχετικό δικαίωμα να χάνεται.
• Σε περίπτωση που ακυρωθεί συναλλαγή που πραγματοποίησε ο πελάτης κατά την οποία συμπλήρωσε τους 2.000 πόντους, θα αφαιρεθούν από το υπόλοιπο των πόντων του οι πόντοι που αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων που επιστρέφει, αλλά το κουπόνι έκπτωσης θα παραμένει ενεργό.


4. Λοιπά προνόμια
• Τα μέλη του προγράμματος πιστότητας Leroy Merlin Club αποκτούν διάφορα προνόμια: εκπτώσεις, πόντοι, ειδικές προσφορές κ.ά. Τα εκάστοτε προνόμια η LEROY MERLIN δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας υφιστάμενα. Επιπλέον ενδέχεται κάποια από τα χορηγούμενα κάθε φορά προνόμια να είναι διαθέσιμα μόνο στο κατάστημα προτίμησης που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του.  Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν για κάθε περίοδο μέσω του www.leroymerlin.gr ή διαφημιστών φυλλαδίων ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας (SMS/Viber).
• Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή δημιουργίας του λογαριασμού μέλους και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του μέλους .


5. Λήξη – καταγγελία
• Η LEROY MERLIN έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα πιστότητας Leroy Merlin Club κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης των μελών αυτού με κάθε πρόσφορο μέσο. 
• Η LEROY MERLIN δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο μέλος με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτό δηλώσει στην αίτηση εγγραφής του ή με ανάρτηση εντός των καταστημάτων της εταιρείας ή στο site αυτής.
• Σε κάθε εκ των ανωτέρω περιπτώσεων το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της LEROY MERLIN, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της τελευταίας.
• Επίσης δύναται να προβαίνει σε ακύρωση ή απαγόρευση χρήσης λογαριασμού μέλους κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων όπως επίσης στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις καταστρατήγησης του προγράμματος πιστότητας από μέλος με σκοπό αποκόμισης μεγαλύτερου κέρδους έναντι των λοιπών μελών. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι πόντοι διαγράφονται και όλα τα προνόμια αφαιρούνται.


6. Γενικά
• Το μέλος οφείλει, προκειμένου να διατηρήσει ενεργοποιημένο το λογαριασμό μέλους, να επικαιροποιεί στην LEROY MERLIN τα στοιχεία του, εφόσον κάτι τέτοιο του ζητηθεί. 
• H LEROY MERLIN δύναται να επικοινωνεί με τα μέλη μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου για σκοπούς λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας. Επίσης δύναται να επικοινωνεί με τα μέλη μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, εφόσον το μέλος το έχει αποδεχθεί. 


7. Προσωπικά Δεδομένα
Η LEROY MERLIN ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση απόκτησης ιδιότητας μέλους στο πρόγραμμα πιστότητας Leroy Merlin Club και τα οποία δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»),. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι η εταιρεία Κωνσταντινίδης Παναγιώτης & Σια ΕΕ (SkyMakers), με εγγεγραμμένη έδρα  στην οδό Πίνδου 53, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57009, (εκτελών την επεξεργασία), η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων μέρος της λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας Leroy Merlin Club.
Ενδέχεται η LEROY MERLIN  να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Adeo διεθνώς αλλά και σε άλλους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη διαχείριση αιτημάτων.
Η LEROY MERLIN  δεσμεύει συμβατικά τα εν λόγω τρίτα μέρη να προβαίνουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται και σε συμμόρφωση με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (Binding Corporate Rules) του Ομίλου Adeo, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η LEROY MERLIN  εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων μελών σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.
Τα προσωπικά δεδομένα μελών τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η ιδιότητα μέλους Leroy Merlin Club. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αυτής τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της LEROY MERLIN ή νομική της υποχρέωση (π.χ. συμμόρφωση φορολογική νομοθεσία) και για όσο διάστημα τούτο υφίσταται. 
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την Leroy Merlin για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται  με email στη διεύθυνση dpo@leroymerlin.gr.
Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις ή ανησυχίες ή αν ανησυχείτε για τον τρόπο που η Leroy Merlin χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της LEROY MERLIN ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 44, 15125, Μαρούσι Αττικής ή με email στη διεύθυνση dpo@leroymerlin.gr.