Για βοήθεια στις ηλεκτρονικές παραγγελίες, επικοινώνησε μαζί μας στο 2111 20 30 40 ή στο eshop@leroymerlin.gr

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Όροι διαγωνισμού «Deco for the win»

Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η SGΒ Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε. (Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210-6256200) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Deco for the win» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Leroy Merlin Greece» στην ιστοσελίδα facebook, https://www.leroymerlin.gr/deco-contest/ (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «SGB Α.Ε.» , καθώς και οι γονείς, ο/η σύζυγος και τα παιδιά τους.

Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 17:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ 6 διαφορετικών styles Διακόσμησης (Design, Boheme, Industrial, Nature, Glamour, Country Charm), έκαστο των οποίων εκπροσωπείται από ένα δημόσιο πρόσωπο (εφεξής «Influencer”). Στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας προβάλλονται δύο εικόνες κάθε φορά, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα από τα ανωτέρω στυλ. Ο συμμετέχων επιλέγει μία εκ των δύο με το στυλ που τον εκφράζει. Στην θέση της απορριπτόμενης εικόνας εμφανίζεται νέα εικόνα διαφορετικού στυλ και ο Συμμετέχων επιλέγει εκ νέου μία εκ των δύο εικόνων κ.ο.κ. Μετά από διαδοχικές επιλογές ο Συμμετέχων καταλήγει με μία εικόνα, η οποία αντιπροσωπεύει και ένα από τα στυλ του Διαγωνισμού. Αυτή είναι το στυλ για το οποίο θα συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό. Στο σημείο αυτό και για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει την ειδική φόρμα που θα εμφανιστεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα τα προσωπικά του στοιχεία (e-mail, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο) καθώς και να αποδεχτεί τους παρόντες όρους συμμετοχής. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την συμπλήρωση των πλήρων και ορθών στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική Εταιρεία να τον αποκλείσουν από τον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή περιλαμβάνει υβριστικά ή/και προσβλητικά σχόλια. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν απαιτεί οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε 6 ομάδες στυλ, ανάλογα με το στυλ που έχουν επιλέξει και με το οποίο συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Από κάθε ομάδα στυλ θα κληρωθεί ένας νικητής. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι (εφεξής «το Δώρο»):
6 πακέτα προϊόντων επιλογής της Διοργανώτριας συνολικής αξίας 496,78 ευρώ (82,69€/δώρο).

δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν έξι (6) νικητές και έξι (6) επιλαχόντες. Η ανακήρυξη των νικητών θα γίνει Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 ώρα 15:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας, μέσα από το ηλεκτρονικό εργαλείο τυχαίας επιλογής νικητών RANDOM.ORG (https://www.random.org/). και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα στο Διαδικτυακό Τόπο. Στην εν λόγω κλήρωση θα συμμετάσχει το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από τους συμμετέχοντες μέσω του Διαδικτυακού Τόπου θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα (ανακοίνωση) στο Διαδικτυακό Τόπο και για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου τους μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους ταχυδρομικώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία των κληρώσεων, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τον νικητή υπογραφή δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/ νικητή αν αποδειχθεί ότι δεν πληρούσε τις τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από ελαφρά αμέλεια, σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή https://www.leroymerlin.gr/deco-contest/oroi-hrisis

Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής δεν προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων πλην της συλλογής των στοιχείων που συμπληρώνονται κατά την δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια της κλήρωσης και μέχρι την ανάδειξη του νικητή, του επιλαχόντα και την παραλαβή του Δώρου. Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Δεδομένων του Διοργανωτή.

Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κληρώσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.